Dù có đắt mấy bạn cũng nên mua na về cho cả nhà ăn