Cách chiên nem, chả giò giòn tan, lại lâu ỉu, nhìn đã mê, ăn càng phê